HRMax staat letterlijk voor het maximaliseren van het functioneren van uw organisatie.

Van belang is in de eerste plaats naar de mogelijkheden van medewerkers en niet enkel naar hun beperkingen te kijken. Waarbij uitgegaan wordt  van een integrale benadering en samenwerking tussen diverse professionals, waarbij ruim aandacht is voor de gedragsmatige aspecten binnen verzuim. Klachten hebben immers vaak niet, of niet alleen, een medische achtergrond maar komen voort uit achterliggende oorzaken. Het is zaak om die op te sporen en aan te pakken.

HR Max beseft dat arbeid, gezondheid en cultuur van een organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Demedicaliseren, scheiding tussen functioneren en medicaliseren

Het kunnen anticiperen op die veranderende werkomgeving en de veranderende werkinhoud vergt meer van competenties van medewerkers. Schieten medewerkers daarin te kort, dan heeft dit invloed op de beleving van de medewerker in arbeid. Uit onderzoek is bekend dat dit leidt tot een verhoogde kans op gezondheidsklachten en arbeidsuitval (Prof.dr. Groothof). Als de functie eisen de mogelijkheid van de medewerker overstijgen, dan is uitval wegens psychische klachten te verwachten (Karasec, NVAB-richtlijn psychische problemen).

De inzet van ons DIMO instrument draagt bij aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het terugdringen/voorkomen van verzuim.

visuals-11